STADGAR

§ 1 NAMN OCH ÄNDAMÅL

Föreningens namn  är Dala Gästrike Fjordhästförening - DGFF

Föreningen har till ändamål
att    skapa intresse för och ordna aktiviteter kring fjordhästen,
att    samla för rasen intresserade personer till arbete härför,
att    medverka till premiering och annan bedömning av hästar av fjordras,
att    inför myndigheter och organisationer tillvarat rasens intressen,
att    i sitt arbete samverka med andra likartade intresseföreningar.

§ 2 ORGANISATION

Dala Gästrike Fjordhästförening är en lokalförening ansluten till Svensa Fjordhästföreningen.

§  3 MEDLEMSKAP

Medlemskap medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och ändamål, erlägger fastlagd medlemsavgift samt efterlever dess stadgar.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Beslut rörande medlemsavgifter till föreningen fastställs vid ordinarie årsstämma och beslut ska gälla nästkommande år.

§ 5 UTTRÄDE - UTESLUTNING

Medlem kan utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan till föreningens styrelse.
Medlem som underlåtit att betala fastställd medlemsavgift utträder ut föreningen.
Medlem som inte följt stadgarna eller på annat sätt skadat föreningen eller motarbetat dess intressen kan av SFF:s styrelse uteslutas ur föreningen. Före sådant beslut skall såväl den enskilde medlemmen som lokalföreningen få möjlighet att ge sin syn på saken.
Medlem som uteslutits kan överklaga vid SFF:s ordinarie stämma.

§ 6 STÄMMA

Årsstämman är föreningens högst beslutande organ.
Kallelese till stämman ska ske via DGFF:s medlemsblad senast fjorton dagar före ordinarie stämma och sju dagar före extra stämma. Rösträtt vid stämman tillkommer enskild medlem i föreningen. Medlem äger en röst. Rösträtten får ej utövas genom fullmakt.
Ordinarie stämma skall hållas senast den 1 mars varje år.
Extra stämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av det totala antalet medlemmar skriftligt begär detta med angivande av ärende.
Extra stämma får endast behandla ärenden som upptagits i den skriftliga kallelesen.

Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

1, Stämman öppnas
2. Upprop och fastställande av röstlängd.
3.Val av ordförande och vice ordförande för stämman.
4. Anmälan av protokollförare för stämman utsedd av styrelsen.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Frågan om stämman är utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för senast förflutna verksamhetsår.
8. Behandling av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balansräkning och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
11. Beslut om arvorden och ersättningar för innevarande verksamhetsår.
12. Fastställande av inkomst- och utgångsstat för innevarande verksamhetsår.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för innevarande verksamhetsår.
14. Val av ordförande för ett år.
15. A: Val av övriga styrelseledamöter för ett år.
      B: Val av suppleanter för ett år.
16.Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år.
17. Val av ombud till Svenska Fjordhästföreningens årsstämma, ett ombud per varje påbörjat 25-talmedlemmar -dock lägst 2 ombud.
18. Övriga val.
19. Val av valberedning.
20. Behandling av ärenden från styrelsen.
21. Behandling av inkomna motioner som inlämnats senast en månad före årsstämman.
22. Övriga frågor.
23. Stämman avslutas.

§ 7 STYRELSE

DGFF:s styrelse utgörs av 5-7 ordinarie ledamöter och 2-5 suppleanter.
Ordförande väljs av stämman för ett år.
Övriga ordinarie ledamöter väljs för två år på ett sådant sätt att val förrättas för ca hälften av ledamöterna vid varje tillfälle.
Styrelsen konstituerar sig själva omedelbart efter stämman.
Styrelsen ska sammanträda regelbundet, på ordförandens kallelse. Och skall vid varje sammanträde föra protokoll, som ska justeras av ordförande senast tre veckor efter sammanträdet och/eller av nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen kan inom sig bilda ett arbetsutskott (AU) med tre-fyra ledamöter.
Styrelsen har rätt till att adjungera en ledamot från varje eventuellt bildad kommitté  med närmast kontakt med till styrelsen. Adjungerande ledamot har yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter, tjänstgörande suppleanter inräknade, är närvarande. Omröstning sker öppet, beslut fattas med enkel majoritet där inte annorlunda stagdas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Varje styrelsemedlem är gemensamt med de övriga ansvarig för de beslut han övervarit, om han inte till protokollet låtit anteckna avvikande mening. Suppleant får deltaga i styrelsen överläggningar och ge sin mening till känna, men får inte delta i beslut om han inte vid förfall för ledamot har trätt i dennes ställe.

§ 8 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen åligger
att    leda föreningens arbete mellan stämmorna,
att    med uppmärksamhet följa utveckligen inom avelsarbetet och bruket av fjordhäst samt föreslå sådana avels-             och bruksfrämjande åtgärder, som den kan finna påkallade,
att     bestämma vem eller vilka som äger rätt att teckna föreningens firma,
att    förbereda ärenden som ska behandlas av årsstämman,
att    upprätta verksamhetsplan med budget för näst påföljande verksamhetsår att föreläggas årsstämman,
att    föra noggranna räkenskaper över föreningens inkomster ovh utgifter samt att förvalta föreningens tillgångar,
att    årligen, inom föreskriven tid, avge berättelse över föreningsverksamhet och ekonomi,
att    verkställa av årsstämman fattade beslut,
att    hålla erforderliga kontakter med Riksföreningen,
att    avge erforderliga uppgifter och yttranden till berörda myndigheter, samt
att    även i övrigt tillvarata föreningens intressen.

§ 9 ARBETSUTSKOTTET

Arbetsutskottet - AU - åligger att handlägga de ärenden som styrelsen delegerar till utskottet samt att bereda övriga ärenden, som skall föreläggas styrelsen.

§ 10 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 januari till den 3 december, kalenderår. Styrelsens förvaltningsberättelser, räkenskaper,  och övriga handlingar skall vara tillgängliga för revision senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 11 REVISION

Revisorerna skall tll ordinarie årsstämma avge berättelse över den verkställda revisionen samt tillstyrka beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende den tid revisionen omfattar.

§ 12 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Varje år nyväljs en ledamot för en tid av tre år. Den ledamot som sitter tredje året, och alltså blir i tur att avgå, är sammankallande.
Valberedningen skall föreslå stämman att till föreningens förtroendeposter välja de personer som de funnit lämpligast, och som förklarat sig vara villiga att acceptera uppdraget. Vid stämman avgör varje medlem rätt att framföra andra förslag än valberedningens.

§ 13 AVGIFTER

Föreningen kan uttaga särskilda avgifter för tjänster som tillhandahålls såväl medlemmar som icke medlemmar.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dess stadgar kan göras av styrelsen, enskild medlem eller grupp av medlemmar. Därvid gäller att ändringar kan vidtas antingen genom enhälligt beslut vid ordinarie årsstämma eller genom beslut i två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav en ordinarie. Vid den stämman som hålls sist skall förslaget erhålla minst två tredjedelar av antalet röster.

§ 15 LIKVIDATION

Om det, sedan föreningen trätt i likvidation, och dess affärer lagligen avslutats, finns tillgångar kvar skall de användas på sätt som beslutats vid sista stämman.
För lokalförening som nedlägger sin verksamhet gäller att eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller Riksföreningen.
Skulle nämnda lokalförening nybildas kan denna ej göra anspråk på tidigare tillgångar.

§ 16 TVIST

Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas gäller DGFF:s styrelse mening tills stämman avgjort frågan.